Letöltés PDF-ben

Letöltés DOC-ban

Mikrohitel Plusz


MFB_LOGO

Hitelprogram keretösszege

20 milliárd forint

Hitel célja

A.) Mikrovállalkozások beruházásainak finanszírozása
B.) Mikrovállalkozások mezőgazdasági termékek elsődleges termelésére irányuló beruházásainak a finanszírozása

Hitel típus

Éven túli lejáratú beruházási hitel

Hitelfelvevők köre

A hitelt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti magyarországi székhelyű mikrovállalkozások igényelhetik.

Hitelezésből kizártak köre

Nem vehet részt a hitelprogramban az A.) és B.) hitelcél esetén az olyan vállalkozás, egyéni vállalkozó, aki/amely:
 • fő tevékenysége olyan ágazatba tartozik, amelyet a Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzata kizár,
 • a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozókat),
 • csőd- felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll,
 • lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 • hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn,
 • az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza,
 • a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette,
 • a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • a korábban felvett Mikrohitelből eredő kötelezettségét nem, vagy csak késedelemmel teljesítette,
 • nehéz helyzetben van.
Továbbá az A.) hitelcél esetén az olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki/amely:
 • az EK-Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik,
 • a 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenykedik.
 • a 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik.

A hitel felhasználása

 • vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan vásárlásához, építéséhez, átalakításához,
 • vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzéséhez,
 • tárgyi eszköz beszerzéshez, annak működtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlásához.

A hitel nem hasznalható fel

 • forgóeszköz vásárlásra,
 • más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására,
 • közeli hozzátartozók között, a hiteligénylő vállalkozás tulajdonosaitól történő, vagy cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vásárlására,
 • áfa finanszírozására, kivéve ha a hitelfelvevő áfa visszaigénylésére nem jogosult,
 • az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos finanszírozásra,
 • az import áruk helyett hazai áruk használatának finanszírozása,
 • a teherszállító járművek megvásárlására a közúti teherszállítás (TEÁOR 60.24) terén működő vállalkozások esetén,
 • azoknak a projekteknek a finanszírozására, amelyeket a Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzata kizár.

Hitel összege

A.) hitelcél esetén: legalább 1 millió forint, legfeljebb 15 millió forint.
B.) hitelcél esetén: legalább 1 millió forint, legfeljebb 5 millió forint

Saját erő

A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 15%-a.
A saját erőbe beszámítható:
 • a Mikrohitel Program keretében felvett hitel, amennyiben annak feltételeit úgy határozzák meg, hogy az az MFB Rt-től igényelt kölcsönnek alá legyen rendelve, azaz biztosítják, hogy az MFB Rt. javára esedékes fizetési kötelezettségek Mikrohitel Program keretében nyújtott hitel szerinti fizetési kötelezettségekkel szemben mindenkor teljesítési elsőbbséget élvezzenek;
 • az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatás;
 • az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott visszatérítendő támogatás, amennyiben annak feltételeit úgy határozzák meg, hogy az az MFB Rt-től igényelt kölcsönnek alá legyen rendelve, azaz biztosítják, hogy az MFB Rt. javára esedékes fizetési kötelezettségek a visszatérítendő támogatás szerinti fizetési kötelezettségekkel szemben mindenkor teljesítési elsőbbséget élvezzenek.

Hitel pénzneme

HUF

Hiteldíjak

Kamat Jegybanki alapkamat
Kezelési költség Nem kerül felszámításra
Folyósítási jutalék
Hitelképesség-vizsgálati díj 15.000 forint+áfa
Rendelkezésre tartási díj Nem kerül felszámításra
Előtörlesztési díj
Kezességvállalási díj A készfizető kezességvállalási díjat az ügyfél helyett az MFB Rt. fizeti meg a Hitelgarancia Zrt. részére.

Futamidő alakulása

Rendelkezésre tartási idő Szerződéskötéstől számított 1 év.
Lejárat A.) hitelcél esetén: legfeljebb 10 év.
B.) hitelcél esetén: legfeljebb 7 év.
Türelmi idő Szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év.

Törlesztés ütemezése

Türelmi időt követően negyedéves egyenlő tőketörlesztő részletek.

Biztosítékok

A hitel biztosítékainak megítélése a következőképpen történik:
 • a biztosítékok fedezeti értéke – az adósminősítés függvényében – legalább a hitelösszeg és 1 éves kamatának a 120 %-a kell legyen;
 • biztosítékként – a Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásán kívül – csak dologi biztosíték vehető figyelembe;
 • a fedezeti kör kiterjedhet a beruházás tárgyára (kivéve az idegen ingatlanon végzett beruházást, a tenyészállatot, a szoftvert, illetve a 100.000 forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket);
 • abban az esetben, amennyiben a beruházás tárgya nem kerül bevonásra a fedezeti körbe, az elvárt fedezettséget első ranghelyű ingatlan jelzálogjognak kell biztosítania a HG Zrt. kezességvállalása mellett,
 • a hitelből megvalósuló tárgyi eszközökre, amennyiben azok a fedezeti körbe bevonásra kerülnek, az MFB Rt. elsőhelyi ingó és/vagy ingatlan jelzálogjogot jegyez be, kivéve építés esetén, ahol a beruházás tárgyát képező ingatlanon első vagy második ranghelyen bejegyzett jelzálogjog a követelmény, ahol az MFB Rt.-t megelőző jelzálogjog bejegyzés tőkeösszege nem haladja meg a biztosíték forgalmi értékének 50%-át;
 • ingatlan esetében jelzálogjog csak az ingatlan-nyilvántartásban önálló egységként nyilvántartott egész ingatlanra, illetőleg annak a kötelezett tulajdonában lévő egész tulajdoni illetőségére létesíthető;
 • nem fogadható el az ingatlan, ha a hitelfelvevő, illetve a zálogkötelezett tulajdoni joga nincs bejegyezve (széljegy nem fogadható el), kivéve, ha a megvásárolni kívánt ingatlan a biztosíték;
 • nem fogadható el az ingatlan, ha tulajdoni lapján felszámolás, végrehajtás, vagy végelszámolás, bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, árverés kitűzése, bármilyen zárlat, kisajátítási eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással történő eladás, perbejegyzés szerepel, vagy visszavásárlási vagy vételi joggal terhelt;
 • haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan abban az esetben fogadható el, amennyiben a haszonélvező közjegyzői okiratba foglalva lemond haszonélvezeti jogáról, arra az esetre, ha az MFB Rt. érvényesíti a jelzálogjogát;
 • a beruházás tárgyán kívül bevont ingatlan fedezet (kiegészítő biztosíték) esetén legfeljebb második helyi jelzálogjog bejegyzés fogadható el. Nem fogadható el az olyan ingatlan kiegészítő biztosítékként, amelyet az ügyfél más jogügylet biztosítékaként a forgalmi értékének 50 %-át meghaladó mértékben már lekötött;
 • a hitelfelvevő által lakott vagy bérbe adott lakásingatlan – kiegészítő biztosítékként – csak közjegyző által hitelesített olyan befogadó nyilatkozat birtokában fogadható el, amelyben a befogadó kötelezi magát arra is, hogy a teljes (kölcsön) adósság visszafizetéséig a befogadó a nyilatkozatát nem vonja vissza. Lakóingatlan elzálogosítása esetén a szerződésben ki kell kötni, hogy a zálogkötelezett az ingatlant kiürítve köteles a zálogjog érvényesítése során a kielégítés céljára rendelkezésre bocsátani;
 • minden esetben szükséges a Hitelgarancia Zrt. a hitel tőkeösszegére és 1 éves kamataira kiterjedő 80%-os kezességvállalása.

Folyósítási feltételek

A kölcsön akkor folyósítható, ha az ügyfél a következő feltételeket teljesítette:
 • A közjegyzői okiratba foglalt kölcsön és biztosítéki szerződés hatályba lépett;
 • Az ügyfél átadja az ügynöknek a számlavezető bankja(i) nyilatkozatát(nyilatkozatait), amely(ek) szerint az MFB Rt. azonnali beszedési megbízás benyújtására irányuló jogát nyilvántartásba vették és e jog csak az MFB Rt.-vel közös nyilatkozatban szüntethető meg;
 • Az ügyfél számlával, vagy azzal egyenértékű számviteli dokumentummal, valamint számlakivonattal/pénztárbizonylattal igazolja az ügynök előtt azt, hogy a saját erőnek megfelelő összeget, valamint a Mikrohitel Pluszból felvett hitelösszegen felüli egyéb forrást a fejlesztés megvalósításához felhasználta;
 • Az ügyfél megkötötte a biztosítékként szolgáló ingatlan(ok)ra, illetve a fedezetként bevont ingóságokra a teljes körű, a biztosított vagyontárgyak teljes értékére kötött vagyonbiztosítási, gépjárművek esetén casco biztosítási szerződést, és bemutatja az ügynöknek a kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelő biztosítási szerződés egy példányát, valamit az első biztosítási díj megfizetését igazoló bizonylatot;
 • A Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása hatályba lépett;
 • A biztosítékként megjelölt ingatlan(ok) tekintetében az MFB Rt. jelzálogjogának bejegyzésére irányuló kérelem beadást az ügyfél – a kérelmet legalább széljegyként tartalmazó – eredeti tulajdoni lap másolat(ok) és a bejegyzésre alkalmas kérelem másolata illetékes földhivatal által érkeztetett példányának átadásával igazolta;
 • A biztosítékként megjelölt ingóságokra az MFB Rt. zálogjogát a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett zálogjogok országos nyilvántartásába bejegyezték;
 • Építési engedélyhez kötött fejlesztés esetén az ügyfél a fejlesztéshez szükséges jogerős építési engedély egy példányát az ügynöknek átadta;
 • Ingatlan vételét tartalmazó fejlesztés esetén az ügyfél az érintett ingatlanra kötött adásvételi szerződés egy eredeti példányát az ügynöknek bemutatta és ezzel egyidejűleg másolatban átadta.
A folyósítás az ügyfél által benyújtott számlák, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti számviteli bizonylatok alapján az áfa visszaigénylési jogosultság figyelembevételével történik.

Egyéb feltételek

A kölcsönügyletek során figyelembe kell venni az alábbiakat:
 • A.) és B.) hitelcél keretében az egy ügyfél által igényelhető hitelösszeg legfeljebb 15 millió forint,
 • a hitelből beszerzett eszköz, illetve ingatlan nem adható bérbe a hitel futamideje alatt,
 • ingatlan építés és vásárlás hitelcél esetén a hitelből megkezdett beruházás is finanszírozható,
 • ingatlan építés és vásárlás hitelcél esetén legfeljebb a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül keletkezett számlák vagy annak megfelelő számviteli bizonylatok számolhatók el saját erőként,
 • ingatlanon végzett építési, ingatlanfejlesztési beruházás esetén a hitelkérelem befogadásakor az ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal kell rendelkezni,
 • idegen ingatlanon történő tárgyi eszköz aktiválás esetén a hitelkérelem befogadásakor az ingatlanra vonatkozó, legalább a hitel futamidejével megegyező időtartamra szóló bérleti szerződéssel, valamint a bérbeadó fejlesztéshez történő hozzájáruló nyilatkozatával kell rendelkezni.

Állami támogatás formája

Kedvezményes kamatozású kölcsön.

Állami támogatás mértéke

Az A.) hitelcél esetében a Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában HL 379 L 2006.12.28-án, 5. oldal) összhangban bármely vállalkozásnak, bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurót, közúti teherszállítás területén működő vállalkozás esetén a 100 000 eurót.
A B.) hitelcél esetében az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelettel (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában HL 325 L 2004.10.28-án, 4. oldal) összhangban bármely vállalkozásnak, bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 3 000 eurót.
Azonos támogatható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem halmozható állami támogatással, ha az ilyen jellegű halmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

Állami támogatás kategóriája

A hitelprogram a kedvezményes kamat miatt támogatásnak minősül.
Az állami támogatás kategóriája: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet I. számú melléklete szerint:„D. Csekély összegű támogatás.” Az A.) hitelcél esetében hitelt kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában HL 379 L 2006.12.28-án, 5. oldal) összhangban lehet nyújtani.
A B.) hitelcél esetében hitelt kizárólag az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelettel (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában HL 325 L 2004.10.28-án, 4. oldal) összhangban lehet nyújtani.

Támogatástartalom igazolása

A hitelfelvevőnek előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy az adott évben és az azt megelőző két pénzügyi évben mennyi csekély összegű támogatást vett igénybe.
A támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a kezességvállalási díj átvállalása és a kedvezményes kamatú hitel vonatkozásában nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról az MFB Rt. adja ki.
A Hitelgarancia Zrt. által nyújtott támogatás támogatástartalmáról szóló igazolást a Hitelgarancia Zrt. a kezesi szerződéssel együtt küldi meg az ügynöknek.

Kérelem benyújtása

A hitelkérelmeket közvetlenül a hitelprogram értékesítésében részt vevő ügynökhöz kell benyújtani. Az ügynökök listáját és elérhetőségét a MFB Rt. honlapján, a http://www.mfb.hu címen teszi közzé.

Igénybevételi lehetőség

A program keretében hitelszerződés megkötésére 2013. december 31-ig kerülhet sor.
 
Irodáink
5600, Békéscsaba Jókai utca 34. Tel/Fax: 06-66-44-66-55 E-mail:info@korosvolgye.hu
5540 Szarvas, Szabadság u. 36. Tel/Fax: 06-66-400-500 E-mail:koros-volgye@szarvasnet.hu
KVA