Letöltés PDF-ben

Letöltés PDF-ben


UJ_MAGYARORSZÁG_LOGO
FEJLEC
Előzetes üzleti terv HMA

Új Magyarország Mikrohitel

Dél-alföldi Régió mikrohitel tájékoztató

 

Érvényes 2010. február 15-től  visszavonásig

 

A mikrohitel konstrukció célja:

A kereskedelmi módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható, a kisvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Törvény 3. §. (1) bekezdésében meghatározott mikrovállalkozások kedvezőbb finanszírozási lehetőségekhez juthassanak.

 

A jogosultak köre:

 

Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező, 2004. évi XXXIV. törvény 3. §.-ban meghatározott mikrovállalkozások (legfeljebb 9 fő alkalmazott), amelyek éves árbevétele az utolsó lezárt évben nem haladta meg a 200 millió forintot.

 

A jogosultság további feltételei

 

-          nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

-          egyéni vállalkozó;

-          gazdasági társaság;

-          szellemi szabadfoglalkozású;

-          egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás.

-          A hiteligénylőnek beruházási hitel esetén hitelintézettel szemben a kérelem beadásának napját megelőző 1 hónapban – forgóeszköz hitel kivételével –  nincs vállalkozói hitele.

-          A hiteligénylőnek forgóeszköz hitel esetén hitelintézettel szemben a kérelem beadásának napját megelőző 1 hónapban nem volt, illetve nincs vállalkozói hitele.

-          A hiteligénylőnek a GOP 4 Mikrohitel Program, a KMOP 1.3 Mikrohitel Program, illetve a Magyar Vállalkozásfinanszírozási ZRt. Bármely egyéb támogatási programja keretében és/vagy az Országos Mikrohitel Alappal (Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által finanszírozott Országos Mikrohitel Program) szemben fennálló tőketartozásának együttes értéke nem haladhatja meg a 10 millió forintot.

-          A projekt megvalósulása (azaz a kölcsön felhasználása) a Magyar Köztársaság területén, a Közép- Magyarországi Régión kívül történik

 

A Konstrukció keretében nem részesíthetőek hitelben az alábbi vállalkozások és támogatási célok:

 

-          halászat és akvakultúra ágazat vállalkozásai;

-          az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;

-          az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben

-          a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

-          vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;

-          harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatások,

-          import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás

-          a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozások,

-          a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások tekintetében teherszállító járművek vásárlására,

-          a 8/2007. (III.19) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pontja szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozások;

-          aki/amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a (EU) Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne de minimis támogatásban.

 

 

I. Beruházási mikrohitel

 

 

A hitel összege           legfeljebb 10 millió forint

 

A hitel ügyleti kamata

 

A hitel kamatának fizetése havonta esedékes, melyre türelmi idő nem adható.

 

Mértéke:                     7,0% fix kamat

                                   hitelgarancia igénybevételével 7,6%

 

A hitel lejárata, türelmi idő

 

- A hitel futamideje 6 hónaptól 120 hónapig terjedhet.

- Türelmi idő legfeljebb 24 hónap, és csak tőketörlesztésre adható.

 

A hitel felhasználása

A hitel felhasználható:

 

-          gépek, berendezések és egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, valamint egyéb beruházások finanszírozására;

-          meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítésére és/vagy fejlesztésére;

-          a tevékenység bővítéséhez szükséges forgóeszközök finanszírozásához legfeljebb 30 % mértékben, mely a beruházáshoz kapcsolódik.

 

A hitel nem használható fel:

-          a hiteligénylő által visszaigényelhető ÁFA finanszírozására;

-          hitelintézettel szemben fennálló kötelezettség, illetve az Országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel finanszírozására;

-          a hiteligénylő szokásos működési költségeinek fedezésére;

-          folyószámla hitelre

-           

A megkívánt saját erő mértéke

 

A hitel folyósíthatóságához elvárt önerő, a projekt teljes megvalósítási költségének legalább 20 %-a. (ÁFA visszaigénylésre nem jogosult vállalkozás esetén a fejlesztés általános forgalmi adó tartalma a saját erőbe beszámítható. A saját erő vállalkozói bankszámlán, pénztárban történő igazolása szerződéskötési feltétel.)

 

 

II. Forgóeszköz mikrohitel

 

 

A hitel összege           legfeljebb 6 millió forint,

 

A hitel ügyleti kamata

 

A hitel kamatának fizetése havonta esedékes, melyre türelmi idő nem adható.

 

Mértéke:                     7,0 % fix kamat

                                   Hitelgarancia igénybevételével 7,6%

 

A hitel lejárata, türelmi idő

 

- A hitel futamideje 6 hónaptól 36 hónapig terjedhet.

- Türelmi idő legfeljebb 2 hónap, és csak tőketörlesztésre adható.

 

A hitel felhasználása

A hitel felhasználható:

 

-          a tevékenység bővítéséhez szükséges forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzésére, biztosítására.

 

A hitel nem használható fel:

-          a hiteligénylő által visszaigényelhető ÁFA finanszírozására;

-          hitelintézettel szemben fennálló kötelezettség, illetve az Országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel finanszírozására;

-          a hiteligénylő szokásos működési költségeinek fedezésére;

-          folyószámla hitelre.

 

A megkívánt saját erő mértéke

 

A forgóeszköz hitelhez nem kell önerőt biztosítani.

(Megjegyzés: A hitelből áfa nem finanszírozható.)

 

Általános feltételek a I. Beruházási és II. Forgóeszköz mikrohitelekre:

 

Megkívánt biztosítékok mértéke

 

A hitelügylet jogi biztosítékának (illetve a fedezet) értékbecslésben foglalt menekülési, hitelbiztosítéki értéke az adósminősítés függvényében el kell, hogy érje a kölcsön összegét.

A zálogjog alapításával kapcsolatos költségek - jogi költségek, földhivatali eljárás illetéke - az ügyfelet terhelik. (Jelzálogjog bejegyzés illetéke ingatlanonként 2010.január 1-től 12.600.- Ft.)

 

A hitel felhasználásának határideje

 

A hitel engedélyezését követő 60 napon belül a hitelszerződést meg kell kötni. A felhasználást a szerződéskötéstől számított 60 napon belül meg kell kezdeni és a szerződéskötéstől számított 6 hónapig be kell fejezni. Az elszámolás forrásarányosan – kötelező önrész és hitel – történik.

(A felhasználás végső határideje nem lehet több mint a szerződéskötéstől számított hat hónap, mely csak indokolt esetben,  az Alapítvány hozzájárulásával hosszabbítható meg.)

 

 

 

A hitel folyósítása

 

A hitel folyósítása minden – a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által előírt - speciális feltétel teljesülése esetén történhet meg.

 

A hitel törlesztése

 

A hiteltörlesztések havonta esedékesek.

 

Biztosítás

 

A hitelügylettől függően a vállalkozásnak vagy általános vállalkozói vagyonbiztosítást kell kötnie, vagy pedig biztosítást kell kötnie a hitel fedezetének jogi biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje az Alapítvány.

 

Késedelmi kamat

 

Késedelmes fizetés esetén az adósnak (a lejárt tőke követelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat után egyaránt) késedelmi kamatot kell fizetnie, melynek legnagyobb mértéke megegyezik az ügyleti kamat évi 15 %-os kamattal növelt összegével.

 

Elszámolás

 

A hitel felhasználását követően az ügyfél elszámol a fejlesztéssel összefüggő költségekkel az Alapítvány felé. A számlákat (számlát helyettesítő okiratokat, átutalás tényét igazoló bankkivonatokat, adásvételi szerződést) be kell nyújtani ellenőrzésre, melyet az elszámolást követően a vállalkozás visszakap.

 

 

Költségek:

Rendelkezésre tartási jutalék

A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az adóssal megkötött szerződés napjától 30 napon túl az egyes folyósítások időpontjáig az adós rendelkezésére tartott, még fel nem használt tőke után évi 0,5%-os rendelkezésre tartási jutalékot számíthat fel.

Akció!

A rendelkezésre tartási jutalékot most teljesen elengedjük. (Az akció 2010. március 31-ig tart!)

Hitelképesség vizsgálati költség

 

A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a hitelbírálat előfeltételeként hitelképesség vizsgálati költséget számol fel, melynek mértéke 25.000.- forint.

Folyósítási és szerződéskötéssel összefüggő költség:

 

A kölcsön folyósításával, a szerződéskötéssel  járó költségek fedezésére az Alapítvány folyósítási költségtérítést kér, melynek mértéke  25.000.- forint.A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 
Irodáink
5600, Békéscsaba Jókai utca 34. Tel/Fax: 06-66-44-66-55 E-mail:info@korosvolgye.hu
5540 Szarvas, Szabadság u. 36. Tel/Fax: 06-66-400-500 E-mail:koros-volgye@szarvasnet.hu
KVA